תא דודמל עדי אוה .הנש 50 ינפל רבכ שומישב היה ךינפלש ןחבמה ? םכח תמאב התא המכ דע  
בושחל ןחבנל דיתעב הרשפיאש תרפושמ הבישח תרוצ רצי םג אוה .ידמל האנ הרוצב םינחבינה  
.םיבוט םידידיל הזה ןחבמה תא עצה .םייחה תולאש לע רתוי תוינויגה תורוצב  

                             יואר םאה ,הרז ץרא לעמ קסרתה סוטמ           
                            ?םתדלומ ץראל הרובקל וחקלי םילוצינהש           

                             ?עצוממב ,וייחב םדאל שי תדלוה ימי המכ           

           ?28 שי המכל .םוי 31 םהב שיש םישדוח רפסמ םנשי          

              ?האמב תישארב "בקעי םלוס" רמשנ ןואיזומ הזיאב          

                         ?ותנמלא תוחא תא תאשל םדא לוכי םאה            

                               ?תלביק המכ ,10 ףסוהו 1/2-ב 30 קלח           

                    ?ךל וראשנ המכ ,2 תחקל ,םיחופת 3 ךותמ םא           

העש יצח לכ םתחקל הרוהו םירודכ 3 ךל ןתנ אפורה          
                            ?ןורחאה תא עלבתש דע ורבעי תוקד המכ          
          

      ?וראשינ המכ ,תחאב עגפ דייצה .םירופיצ 5 ודמע ףנעה לע          

                           ?הביתל השמ הלעה הבקנו רכז תויח המכ          

          ?םלשומ גגל ךירצ המכ ,םיפער 200 שורד גג יצחל םא           


 

|rotter.net לא הרזח |